Vážený zákazníku, Váš prohlížeč Internet Explorer nepodporuje technologie, které využívá náš e-shop. Pro správné fungování stránky používejte aktuálnější prohlížeče (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Reklamační řád

Tento Reklamační řád se vztahuje na uplatňování práv kupujících z odpovědnosti za vady zboží dodaného prostřednictvím tohoto e-shopu společností Gumárny Zubří, akciová společnost, se sídlem Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČ:00012122, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 111 (dále jen "prodávající").

Pro účely tohoto Reklamačního řádu je:

Prodávající – společnost Gumárny Zubří, akciová společnost, která je provozovatelem tohoto internetového obchodu, a při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující – podnikatel – osoba, která uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Na právní vztahy prodávajícího a kupujícího – spotřebitele, se dále použije zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 

Nároky z vadné a pozdního plnění  

a) Kupující – spotřebitel  

Právo kupujícího – spotřebitele z vadného plnění se řídí ust. § 2161 a n. občanského zákoníku. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Vyskytne-li se na zboží vada, kterou lze bez zbytečného odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Právo z vady se uplatňuje u prodávajícího. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případně vadného plnění. Prodávající má povinnost z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

Při uplatnění reklamace vydá prodávající spotřebiteli písemné po tvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu věci potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

b) Kupující – podnikatel  

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 2099 občanského zákoníku.

Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit.  Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit právo z vadného plnění množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen z vadného plnění ve stanovené lhůtě uplatnit u  prodávajícího písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání chybějícího zboží nebo dodání náhradního zboží. Kupující je oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení. Kupující však nemůže požadovat dodání náhradního zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu  kupujícího vyrozumí.

c) Společná ujednání  

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího zasláním reklamovaného zboží spolu s písemným oznámením vady, v němž bude uvedeno, jaké právo z vadného plnění kupující zvolil, a to na adresu:

Gumárny Zubří, akciová společnost   - podniková prodejna, Hamerská 9, 756 54   Zubří

 

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V souladu s ust. § 20d zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění má s potřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). V souladu s ust. 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je tímto prodávající informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů týkajících se smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz . Pravidla mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se řídí úpravou v ust. § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele, a to včetně uvedení lhůt, do kdy je možné ze strany spotřebitele se tohoto práva domoci.  

Jiná ustanovení  

Tento Reklamační řád je účinný od 1. 5. 2016 . Prodávající si vyhrazuje právo tento Reklamační řád změnit nebo doplnit.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ – odešlete, prosím na e-mail: prodej@guzu.cz  

Jméno, příjmení / název společnosti

 

 

 

 

 

Adresa, kam bylo boží zasláno

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

 

 

   

 

 

     

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo objednávky / faktury

 

 

 

 

 

 

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

telefonní kontakt

 

 

 

 

 

 

 

název zboží

 

 

 

 

 

 

 

datum koupě

 

 

 

 

 

 

 

detailní popis závady:

         

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

             

 

datum