Vážený zákazníku, Váš prohlížeč Internet Explorer nepodporuje technologie, které využívá náš e-shop. Pro správné fungování stránky používejte aktuálnější prohlížeče (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO Gumárny Zubří, akciová společnost

1. Definice pojmů a Rosah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Gumárny Zubří, akciová společnost, se sídlem Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČ:00012122, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 111 (dále jen "prodávající") a druhými stranami (dále jen "kupující").   

Pro účely těchto obchodních podmínek je:  

Prodávající – společnost Gumárny Zubří, akciová společnost, která je provozovatelem tohoto internetového obchodu www.gumarny-shop.cz, a při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.  

Kupující – spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.  

Kupující – podnikatel – osoba, která uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.  

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Na právní vztahy prodávajícího a kupujícího – spotřebitele, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se použije zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  

Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.
Případné odlišné podmínky  kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího.
 

 

2. Uzavření smlouvy  

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
a) příjmení, jméno nebo obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
d) množství požadovaných kusů produktů 
e) místo a termín dodání
f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího

Takováto objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Kupující je svým návrhem vázán po dobu 14 dnů. Případné chyby v datech v on-line objednávce má kupující možnost zjišťovat a opravovat do doby odeslání objednávky.
 

Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, vzniká kupní smlouva přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Toto přijetí prodávající potvrdí neprodleně po přijetí objednávky kupujícího, a to emailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.    

V případě písemné objednávky a písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob  dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.   

Prodávající kupní smlouvu po nezbytně nutnou dobu archivuje s tím, že je připraven ji kupujícímu na jeho výslovnou písemnou žádost zpřístupnit. 

Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu). 
Kupující se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.
 

 

3. Ceny  

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží není započítáno balné a doprava.  

 

4. Termín plnění  

Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího. Dodávky po částech jsou možné po dohodě  mezi kupujícím a prodávajícím.
Pokud  kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající může po  kupujícím požadovat skladné.
 

 

5. Expedice a přechod rizika  

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno smluvním přepravcem prodávajícího. Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem jeho předání dopravci.  

 

6. Vadné a pozdní plnění  

a) Kupující – spotřebitel  

Právo kupujícího – spotřebitele z vadného plnění se řídí ust. § 2161 a n. občanského zákoníku. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.  

Vyskytne-li se na zboží vada, kterou lze bez zbytečného odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.  

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.  

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.  

Právo z vady se uplatňuje u prodávajícího. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případně vadného plnění. Prodávající má povinnost z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.  

Při uplatnění reklamace vydá prodávající spotřebiteli písemné po tvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu věci potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.  

 

b) Kupující – podnikatel  

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 2099 občanského zákoníku.  

Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit.  Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.  

Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit právo z vadného plnění množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen z vadného plnění ve stanovené lhůtě uplatnit u  prodávajícího písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání chybějícího zboží nebo dodání náhradního zboží. Kupující je oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení. Kupující však nemůže požadovat dodání náhradního zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu  kupujícího vyrozumí.  

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

c) Společná ujednání  

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího zasláním reklamovaného zboží spolu s písemným oznámením vady, v němž bude uvedeno, jaké právo z vadného plnění kupující zvolil, a to na adresu:  

Gumárny Zubří, akciová společnost - Podniková prodejna, Hamerská 9, 756 54 Zubří  

 

7. A – platební podmínky pro spotřebitele

Kupující je povinen uhradit cenu objednaného zboží v hotovosti na dobírku při doručení zboží přepravcem nebo v hotovosti na pokladně podnikové prodejny při osobním převzetí zboží. Kupující má možnost uhradit objednané zboží předem a to bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo platbou kartou při závazném potvrzení objednávky.

7. B - platební podmínky a výhrada vlastnictví pro podnikatele.
Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího, je  kupující povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře.
Prodávající vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel 3 pracovní den po po odeslání zboží s fakturou, a to ve smyslu ust. § 573 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží kupujícímu, v případě zásilky potvrzuje její vypravení. 
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,05 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škodu v její plné výši, a to vedle smluvní pokuty. Tímto se smluvní strany dohodly na vyloučení ust. § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.


Až do zaplacení celé fakturované částky je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, vyzve prodávajícího kupujícího k vrácení zboží, které je v majetku prodávajícího a kupující se zavazuje zajistit, aby bylo zboží pracovníkům prodávajícího vráceno. 
Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

 

8. Odstoupení od smlouvy

a) odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy  

Kupující, který není spotřebitel, není oprávněn od kupní smlouvy bezdůvodně odstoupit.

b) odstoupení spotřebitele od smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodů. V případě kupní smlouvy běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačí odeslat odstoupení před uplynutím uvedené lhůty.

Spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy tak, že ve shora uvedené lhůtě pro odstoupení zašle prodávajícímu písemně jednostranné prohlášení, že odstupuje od smlouvy. V písemném oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, které kupujíc zašle na adresu prodávajícího, tj.  Gumárny Zubří, akciová společnost, Podniková prodejna, Hamerská 9, 756 54 Zubří, kupující uvede číslo objednávky, číslo svého bankovního účtu nebo poštovní adresy, na které žádá vrátit kupní cenu za zboží. Vratky není možné zasílat na dobírku!

Formulář odstoupení od smlouvy

Jméno, přijímení/název společnosti

 

Adresa, na kterou bylo zboží zasláno
 

číslo objednávky / faktury

 

email

 

telefonní kontakt

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu uvedeného zboží

název zboží

 

datum koupě

 

číslo účtu pro vrácení peněžní částky

 

důvod odstoupení od smlouvy  (nepovinná položka, slouží pro další zkvalitnění služeb):

poznámka


datum

 

 

Prodávající je v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své vlastní náklady. Spotřebitel vrátí prodávajícímu zboží tak, že ho odešle na adresu prodávajícího Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, až poté, co obdrží od kupujícího vrácené zboží nebo poté, co mu bude kupujícím prokázáno, že zboží prodávajícímu odeslal zpět.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný s obeznámením se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající uchovává veškeré informace získané o kupujícím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalším právními předpisy České republiky. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného odvolání.

Prodávající  se zavazuje, že  osobní údaje uvedené v objednávkovém formuláři budou použity pouze pro plnění objednávek a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří případy, kdy je potřeba třetí osoby při plnění objednávky (přepravní služba atd).

Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.

 

11. Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V souladu s ust. § 20d zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění má spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). V souladu s ust. 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je tímto prodávající informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů týkajících se smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa  www.coi.cz. Pravidla mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se řídí úpravou v ust. § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele, a to včetně uvedení lhůt, do kdy je možné ze strany spotřebitele se tohoto práva domoci.

 

12. Jiná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. 
Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů  prodávajícího.
Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči  kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
Písemná forma právního jednání je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila.


Pokud kupující odepře či zmaří doručení listiny od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2019 a nahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve.

 

Obchodní podmínky platné od 1.3.2014 do 30.4.2016

Obchodní podmínky platné od 1.5.2016 do 31.12.2018